Publikacje z dawnych badań

Grodzisko na Górze Zyndrama w Maszkowicach funkcjonuje w literaturze naukowej od początku XX w. Poniżej prezentujemy spis publikacji, głównie tych związanych z badaniami archeologicznymi stanowiska w latach 1959–1975. Część pozycji dostępna jest online na stronach internetowych czasopism lub w bibliotekach cyfrowych.

Demetrykiewicz Włodzimierz

1907, Posiedzenie z dnia 28. czerwca 1906 r., Materyały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne 9, IX.

Żaki Andrzej

1955, Początki osadnictwa w Karpatach Polskich, Wierchy 24, 99–116.

Cabalska Maria

1963, Osadnictwo kultury łużyckiej w rejonie średniego biegu Dunajca w świetle badań w Maszkowicach pow. Nowy Sącz, Zeszyty Naukowe UJ 73, Prace Archeologiczne 5, 41–58.

1963a, Sprawozdanie z prac wykopaliskowych prowadzonych w 1963 r. na stanowisku kultury łużyckiej na „Górze Zyndrama” w Maszkowicach, pow. Nowy Sącz, Wyniki badań wykopaliskowych przeprowadzonych w 1963 r., Uniwersytet Jagielloński Katedra Archeologii Polski, Kraków, 34–36.

1964, Wyniki dotychczasowych badań archeologicznych w Maszkowicach, pow. Nowy Sącz, Wiadomości Archeologiczne 30/1, 121–128.

1966, Sądecczyzna w badaniach Katedry Archeologii Polski UJ, Rocznik Sądecki 7, 376–397.

1968, Sprawozdanie z badań archeologicznych przeprowadzonych w Maszkowicach pow. Nowy Sącz w latach 1965 i 1967, Rocznik Sądecki 9, 469–473.

1968a, Z badań nad rozplanowaniem i konstrukcją domów mieszkalnych osady obronnej w Maszkowicach, pow. Nowy Sącz, Wiadomości Archeologiczne 33/1, 189–199.

1970, Sprawozdanie z badań osady kultury łużyckiej w Maszkowicach, Sprawozdania Archeologiczne 22, 91–101.

1972, Maszkowice, pow. Nowy Sącz, Informator Archeologiczny 1971, 89–90.

1973, Maszkowice, pow. Nowy Sącz, Informator Archeologiczny 1972, 125.

1974, Z badań nad problematyką najstarszej ceramiki zdobionej ornamentem guzowym z terenu polski południowej w świetle materiałów z Maszkowic, pow. Nowy Sącz, Slovenská archeologia 22, 39–71.

1974a, Die Problematik der ältesten, mit Buckelornamentik verzierten Keramik aus dem Gebiete Kleinpolens, unter Berücksichtigung des Materials aus Maszkowice, Kreis Nowy Sącz, Zeszyty naukowe UJ 352, Prace Archeologiczne 18, 57–92.

1975, Osadnictwo kultury łużyckiej w Maszkowicach w świetle dotychczasowych badań archeologicznych, Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne 3, 159–184.

1977, Hillfort and fortified settlement of Lusatian Culture in Maszkowice, voivodship of Nowy Sącz, Archaeologia Polona 18, 107–136.

1984, Ułamek ozdoby z Maszkowic, woj. Nowy Sącz, fibula czy bransoleta? Acta Archaeologica Carpathica 23, 163–174.

Valde-Nowak Paweł

1989, Zabytki kamienne z wielokulturowej osady w Maszkowicach nad Dunajcem, Acta Archaeologica Carpathica 28, 81–107.